درباره من

رشته تحصیلی مدرس:

عکاسی

وب سایت:

noornegar.academy

ایمیل:

academynoornegar@gmail.com

تلگرام:

@noornegaracademy

متولد سال:

1363

ماموریت و بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳ – تھران
عکاس تبلیغاتی و مواد غذایی
عضو رسمی انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

 • دوره ھای آموزشی
  گذراندن دوره عکاسی تبلیغاتی مقدماتی
  گذراندن دوره عکاسی تبلیغاتی پیشرفته (فضاسازی)
  گذراندن دوره ادیت پیشرفته عکس تبلیغاتی
  گذراندن دوره نورپردازی پرتره
  گذراندن دوره عکاسی تبلیغاتی مفھومی
  گذراندن دوره عکاسی تخصصی مواد غذایی
 • نمایشگاه ھا
  شرکت در نمایشگاه مفھومی طعم عکس – نگارخانه آریا ۱۳۹۴
  شرکت در نمایشگاه مفھومی طعم عکس ۲ – نگارخانه آریا ۱۳۹۵
  شرکت در نمایشگاه عکس تبلیغاتی پنجمین دوره ده روز با عکاسان ایران – خانه
  ھنرمندان ایران ۱۳۹۵
  شرکت در نمایشگاه مفھومی طعم عکس ۳ – گالری ممیز خانه ھنرمندان ایران ۱۳۹۶
 • نشست ھای تخصصی
  برگزاری نشست تخصصی با موضوع عکاسی مواد غذایی در نگارخانه آریا به دعوت استاد
  یداله ولی زاده ۱۳۹۵
  برگزاری نشست تخصصی با موضوع عکاسی مواد غذایی و جواھرات در دانشگاه فرھنگ
  و ھنر قم به دعوت استاد ناصر ابراھیمی ۱۳۹۶
  برگزاری نشست تخصصی با موضوع عکاسی مواد غذایی در گالری ممیز خانه ھنرمندان
  ایران به دعوت استاد یداله ولی زاده ۱۳۹۶
 • مسابقات
  نفر اول مسابقه عکس ایراسو با موضوع عکاسی مواد غذایی ١٣٩۶